Sölvesborgaren Sven Benson

Författaren till uppsatsen om ortnamnen på Listerlandet Sven Benson är född i Sölvesborg 1919. Han blev efter studier vid Lunds universitet filosofie doktor, sedan han 1951 disputerat i nordiska språk med avhandlingen Studier över adjektivsuffixet -ot i svenskan.

Han tjänstgjorde åren 1947-1974 först som amanuens och därefter som arkivchef vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. Från 1974 och fram till 1983 var han professor i nordiska språk i Göteborg, där han var bosatt till sin bortgång 2011. Hans forskning fokuserade främst på dialekter, i synnerhet sydsvenska, och utmynnade i ett flertal mindre och större arbeten, t.ex. Blekingska dialektstudier i två band.

Sven Benson var bl.a. ledamot av Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Vetenskapssocieteten i Lund och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Åren 1963-1974 var han redaktör för Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift och 1978- 1987 huvudredaktör för Arkiv för nordisk filologi.

I uppsatsen finner du vetenskapligt grundade förklaringar till uppkomsten och betydelsen av flertalet bebyggelsenamn på Listerlandet. Även benämningen Lister, som i dag omfattar i det närmaste samma geografiska område som Sölvesborgs kommun, diskuteras och blir föremål för olika tolkningar. På sid. 24 finns en karta och på sid. 31 tabeller över bebyggelseenheter i Sölvesborgs, Mjällby, Gammalstorps och Ysane socknar. Genom ortnamnen blir också hela Listerbygdens förhistoriska tid mer synlig och levande.

Hans Milton

Här är Sven Bensons text i pdf-format. Använd gärna din webbläsare för att förstora texten.