Käre läsare!
Ibland kan politiska beslut få helt oanade konsekvenser. Som den 30 januari i år, då fullmäktige fattade det mycket märkliga beslutet att låta "sprattelgubben" representera Sölveborgs kommun utom vid de högtidliga, ceremoniella eller exklusiva tillfällen, då det traditionella vapnet endast efter välvilligt tillstånd av kommunchefen får användas.

Allt bruk av det medeltida kommunvapnet är emellertid nu som tidigare i princip fritt för alla och envar, utom i kommersiellt syfte. Så varför inte använda det i en tidning? Så föddes tanken på Webbtidningen SÖLVESBORGochLISTER, en framåtsyftande och kompetent produktion helt på frivillig och ideell bas.

Vi båda redaktörer är uppvuxna i Sölvesborg och har, var och en på sitt sätt, försökt verka för att kommunen på sin väg mot framtiden ska vara medveten om och bygga på det förflutna.
Det är vår övertygelse att kulturarvet är en väsentlig grund för att demokratin ska fördjupas och utvecklas i vårt samhälle.

Dessvärre upplever vi att de styrande i kommunen inte alltid har ett fast och medvetet grepp kring styråran. Det är synd, kommunen förlorar på det. Kan denna webbtidning i någon mån hjälpa till att öka respekten för vårt gemensamma minne och kulturarv, vore mycket vunnet!

Vårdagjämningen har nyligen inträffat, den dag då ljuset är helt rättvist fördelat över hela jorden. Dag och natt är lika långa, överallt. Det är stort att uppleva detta i en annars förvirrande tid, där fundamentala demokratiska värden hotas i land efter land, där solidaritet och vidsynthet riskerar ersättas av trångsynthet och individualism.

Det är inte lätt att relatera sig till tidens tecken. Men låt oss stanna till, vila i nuet, reflektera och njuta av Jonte Göranssons bild från Grammahagen i det löftesbringande ljusets tid!

Käre läsare, vi önskar dig allt gott!
Redaktionen

Vad vi vill och vad vi kan!

Vår webbtidning har som mål att konkret söka komplettera våra lokala journalister i deras ambition att genom kritisk granskning värna om sitt yrkes viktiga samhällsuppgifter.

Vi vill
- På ideell bas spegla kommunens liv som ett komplement till dagspressen
- Inte tävla med kommunens informationsavdelning då det gäller att förmedla en oproblematiserad bild av kommunen
- Vara en kanal för annars ganska tysta stämmor
- Vara en röst för en framtidsdiskussion med respekt för historien
- Med humor och skärpa spegla dagligt liv i en liten kommun, belägen nånstans mellan Kråkvinkel och Katthult

Vi vill också efter bästa förmåga kunna bistå alla de, som upplever att ingen lyssnar på dem och inte heller anstränger sig över hövan för att tillgodose deras önskemål eller behov annat än i tomma ord och svikna löften.

Därutöver eftersträvar vi att i samverkan med andra kommuninvånare på olika sätt kunna belysa och diskutera kommunens och dess människors historia, aktuella små eller stora lokala frågor, framtida utmaningar för oss själva och vår närmiljö.

Kan vi härigenom tillsammans med ömsesidig respekt verka för att skapa ett vi utan att det samtidigt uppstår ett dem, är vi åtminstone på väg i rätt riktning. Detta är ett perspektiv, som förhoppningsvis generöst ger ett gott utrymme för flertalet, inte minst för det eller de mest förbisedda i vårt samhälle.

PS. Tidningen kommer ständigt att tillföras nytt material. Det kommer att framgå på första sidan vad som tillkommit "sen sist". Foto: Jonte Göransson